новости


Суботица – Палић, 16.-18. април 2015. године

VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Представници ЈП Завода за урбанизам Војводине, Нови Сад, имали су активно учешће на VIII Научно-стручном скупу са међународним учешћем ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, који се одржавао у Суботици – Палић, од 16. до 18. априла 2015. године.

Теме Скупа биле су:
1. Правни и институционални оквир заштите простора и животне средине
2. Климатске промене и њихов утицај на планирање, уређење и заштиту простора
3. Искуства у изради просторних и урбанистичких планова и студија заштите животне средине
4. Радови младих истраживача

Посебан акценат стављен је на климатске промене и последице овог феномена на простор у циљу научно-стручне анализе која се тиче:

- узрока настајања и последице све чешћих природних непогода и непредвиђених ситуација;
- третмана ризика у просторним и урбанистичким плановима;
- утицаја планских решења на побољшање или погоршање стања које доприносе поремећајима у природној средини;
- положаја ове тематике у легислативном и институционалном оквиру;
- девијација у простору и њихову улогу у нивоима последица након негативних климатских феномена (бесправна изградња, неодговарајући зонинг и намена, (не)постојање адекватних система предупређења појава и одбране од истих итд).

Такође, друга централна тема скупа се односи на актуелан легислативно – нормативни оквир планирања у Србији након усвајања Закона о планирању и изградњи и деценију након усвајања сета закона из области животне средине који је у праксу увео инструмент стратешке процене утицаја на животну средину.

На Скупу су размењена научна и стручна искуства из Србије и иностранства, те донети закључци који се односе на допринос побољшања стања у простору.

Предстваници ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад, поред присуства на презентацијама и дискусијама, учешће на Скупу су имали и у виду два научно-стручна рада са следећим темама:

- СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА КАО ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИЗУ, ДЕФИНИСАЊЕ ПРИОРИТЕТА И РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКТА У ПРОСТОРУ
аутори: др Тамара Зеленовић Васиљевић, мр Владимир Пихлер, мр Драгана Дунчић

Рад је презентован у оквиру 1. теме - Правни и институционални оквир заштите простора и животне средине

- ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНИХ РЕШЕЊА ИЗ СТУДИЈЕ ПРОСТОРНЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
аутори: др Тамара Зеленовић Васиљевић, Тања Топо, мастер дипл.инж.зашт.жив.средине

Рад је презентован у оквиру 3. теме - Искуства у изради просторних и урбанистичких планова и студија заштите животне средине.

Стратешка процена утицаја као инструмент за анализу, дефинисање приоритета и решавање конфликата у простору
Имплементација просторних решења из студије просторне диференцијације животне средине на територији АП Војводине у планској документацији

Извор фотографија: Асоцијација просторних планера Србије
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт